Bạn đang đến với:

VietKids Giáo dục

Vietkids Central mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng Anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn gìn giữ các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề đồng thời chú trọng các nguyên tắc đạo đức, nhờ đó học sinh sẽ sẵn sàng thích nghi, ứng biến và vượt mọi thử thách - chúng tôi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống.
Xem thêm Liên hệ ngay

Chương trình tại Vietkids